ඉස්ලාමීය කාන්තාව හා අධ්‍යාපනය

ඉස්ලාමය මගින් මිනිස් අයිතිවාසිකම් මනාව ආරක්ෂා කර ඇත. කාන්තාවට ඉස්ලාමය තුළ සුවිශේෂී ස්ථානයක් ද හිමිකර දී ඇත. ඉස්ලාමයට පෙර කාන්තාවට ලබා දී තිබූ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව දැන ගැනීම වඩා වැදගත් වේ. …

ඉස්ලාමීය කාන්තාව හා අධ්‍යාපනය Read More »